Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Poskytované služby > Příjem uživatelů

Přijetí do Domova pro seniory Horní Stropnice

O přijetí do Domova pro seniory Horní Stropnice se rozhoduje na základě podané žádosti se všemi jejími náležitostmi a následného osobního jednání se zájemcem o sociální službu. Zařízení si vede vlastní pořadník žadatelů o službu.

O přijetí žádosti rozhodují dle celkové situace žadatele zástupci zařízení ve složení: ředitel, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí sociálního úseku a smluvní lékař zařízení. Žadatel je písemně informován, zda jeho žádost byla či nebyla schválena a přijata.

Při uvolnění vhodného lůžka v zařízení je žadatel o tomto informován sociální pracovnicí (telefonicky, písemně, e-mailem) a pokud i nadále projevuje zájem o pobytovou sociální službu, je provedeno sociální šetření, a to sociální pracovnicí a vedoucí zdravotního úseku v místě pobytu žadatele. Následně je domluven termín nástupu do zařízení. Při odmítnutí nástupu je vyzván další žadatel.

Příjem uživatele v zařízení provádí službu konající zdravotní sestra ve spolupráci se sociální pracovnicí. Uživatel je ubytován do připraveného pokoje. Ošetřující personál ve službě pomůže uživateli s vybalením osobních věcí a ošacení, pokud uživatel nemá označené prádlo, je mu označeno personálem a následně uloženo do šatní skříně uživatele, osobní věci jsou uloženy do nočního stolku a zároveň jsou mu předány klíče od stolku a skříně. Uživatel je poté seznámen s ostatními prostory zařízení jako je např. soc. zařízení, společenská a aktivizační místnost, jídelna apod. Do 24 hodin je zdravotní sestrou ve službě sepsána s uživatelem příjmová dokumentace a poskytnou se prvotní provozní informace.

Dále sociální pracovnice předloží návrh Smlouvy o poskytnutí sociální péče, na jejímž základě budeme poskytovat službu. Uživatel má právo si určit svého zástupce pro jednání o službě a pro podpis smlouvy v případě, že sám není dostatečně schopen obsahu smlouvy porozumět (rodina, zákonný zástupce). Jedno vyhotovení této smlouvy obdrží uživatel. Dále je uživatel podrobně seznámen s domácím řádem zařízení.

Další podrobné informace najdete v Domácím řádu zařízení.